Komunikacija, jezik in govor

Mejniki v razvoju in opozorilni znaki

Avtor: Nives Skamlič, Specialna pedagogika – logopedija, razvoj govorno-jezikovnih sposobnosti

Kategorija: Mejniki v razvoju in opozorilni znaki

Objavljeno: 11. 9. 2018

Uvod Učinkovita komunikacija je ena najpomembnejših človekovih veščin, pri kateri se prenašajo informacije od človeka na človeka ustno (z besedami, glasom), pisno (knjige, revije, spletni zapisi, elektronska sporočila), vidno (logotipi, zemljevidi, diagrami, grafikoni) ali nebesedno (govorica telesa, kretnje, mimika). Človek z dobrimi komunikacijskimi veščinami zna ustrezno sprejeti informacijo in jo ...

Mejniki v komunikacijskem in govorno-jezikovnem razvoju predšolskega otroka

Avtor: Nives Skamlič, Specialna pedagogika – logopedija, razvoj govorno-jezikovnih sposobnosti

Kategorija: Mejniki v razvoju in opozorilni znaki

Objavljeno: 11. 9. 2018

Mejniki ali kritična obdobja so določena ključna vedenja, ki se v razvoju običajno pojavljajo v določenem zaporedju in so pomembna za posamezno razvojno obdobje, saj se na osnovi njih razvijajo zahtevnejše in bolj celovite oblike vedenja. Mejniki so pomembni predvsem zato, ker je otrok v kritičnem ali oblikovalnem obdobju najbolj ...

Samo za naročnike

Mejniki za otroka od 1. do 2. leta starosti

Avtor: Nives Skamlič, Specialna pedagogika – logopedija, razvoj govorno-jezikovnih sposobnosti

Kategorija: Mejniki v razvoju in opozorilni znaki

Objavljeno: 11. 9. 2018

To je obdobje, v katerem otrok dela prve velike korake v svet komunikacije, jezika in govora, razlike med otroki pa so zelo velike. Otrok morda razume že precej besed, pa vendar se ne bo vedno enako dobro odzival na prepoved ali njegovo ime. V tabeli najdete veščine, ki jih večina ...

Samo za naročnike

Mejniki za otroka od 2. do 3. leta starosti

Avtor: Nives Skamlič, Specialna pedagogika – logopedija, razvoj govorno-jezikovnih sposobnosti

Kategorija: Mejniki v razvoju in opozorilni znaki

Objavljeno: 11. 9. 2018

To je obdobje prave eksplozije govora. Vsak dan se pojavi kaj novega, otrok vedno več razume in začenja več govoriti. Povedi se daljšajo in količina povedanega se veča. Otrok je ugotovil, da z govorom vpliva na ljudi okrog sebe, izrazi svoja opažanja, želje, zahteve in stanje. Socialna komunikacija Razumevanje jezika ...

Samo za naročnike

Mejniki za otroka od 3. do 4. leta starosti

Avtor: Nives Skamlič, Specialna pedagogika – logopedija, razvoj govorno-jezikovnih sposobnosti

Kategorija: Mejniki v razvoju in opozorilni znaki

Objavljeno: 11. 9. 2018

Povezanost jezika, govora in mišljenja v tem obdobju močno prihaja do izraza. Malček razume bolj zapletene odnose med stvarmi in osebami v svetu ter jih skuša izraziti z besedami. Veliko sprašuje, predvsem o vzročnih povezavah med pojavi. Intenzivneje se začenja učiti ne zgolj na podlagi svojega raziskovanja, temveč iz tega ...

Samo za naročnike

Mejniki za otroka od 4. do 5. leta starosti

Avtor: Nives Skamlič, Specialna pedagogika – logopedija, razvoj govorno-jezikovnih sposobnosti

Kategorija: Mejniki v razvoju in opozorilni znaki

Objavljeno: 11. 9. 2018

Otrok do 5. leta že govori jasno, tekoče in razumljivo. Njegove povedi so dolge, kompleksne, povezuje vzrok in posledico. Ne zna zgolj pripovedovati, temveč že ve, kaj pomeni »hecati se« in kaj »zlagati se«. Slovnica govora je že povsem podobna slovnici govora pri odraslemu. Približno polovica otrok pravilno izgovarja vse ...

Samo za naročnike

Opozorilni znaki za okvaro sluha

Avtor: Nives Skamlič, Specialna pedagogika – logopedija, razvoj govorno-jezikovnih sposobnosti

Kategorija: Mejniki v razvoju in opozorilni znaki

Objavljeno: 11. 9. 2018

S presejalnimi testi, ki se izvajajo že v porodnišnici in kasneje na preventivnih pregledih, zdravniki gluhoto najpogosteje ugotovijo, še preden pride otrok v vrtec. Vendar se okvara sluha lahko pojavi iz različnih vzrokov tudi kasneje. Okvara sluha lahko vpliva na otrokovo vedenje, orientacijo v prostoru in času, lahko je ovirano ...

Samo za brezplačno registrane uporabnike in naročnike

Komunikacijske in govorno-jezikovne motnje

Avtor: Nives Skamlič, Specialna pedagogika – logopedija, razvoj govorno-jezikovnih sposobnosti

Kategorija: Motnje v razvoju komunikacije, jezika in govora

Objavljeno: 05. 10. 2018

Uvod Odstopanja v razvoju komunikacije, govora in jezika se lahko v predšolskem obdobju pojavijo v kateri koli starosti otroka. Nekatera so prehodnega značaja in otrok zaostanke sčasoma spontano nadoknadi, druga so motnje in ga spremljajo vse življenje. Komunikacijske in govorno-jezikovne motnje vplivajo na celoten otrokov razvoj, z ustrezno obravnavo pa ...

Motnje fluentnosti

Avtor: Nives Skamlič, Specialna pedagogika – logopedija, razvoj govorno-jezikovnih sposobnosti

Kategorija: Motnje v razvoju komunikacije, jezika in govora

Objavljeno: 11. 9. 2018

Za fluenten govor so značilni neprekinjen tok, gladek in enakomeren ritem govora ter nenaporna izreka. Kadar so tok, ritem in hitrost govora tako prekinjeni, da način govora priteguje pozornost poslušalca bolj kot vsebina, govorimo o motnjah fluentnosti. Najpogostejši sta jecljanje in brbotanje, obe pa sodita v skupino govornih motenj. Jecljanje ...

Samo za naročnike

Artikulacijske motnje

Avtor: Nives Skamlič, Specialna pedagogika – logopedija, razvoj govorno-jezikovnih sposobnosti

Kategorija: Motnje v razvoju komunikacije, jezika in govora

Objavljeno: 05. 10. 2018

Večina otrok v določenem obdobju pri učenju novih besed dela napake, napačno izgovarja glasove ali jih premešča. O artikulacijski motnji govorimo, kadar napačen izgovor nekega glasu vztraja še v starosti, ko od otroka pričakujemo, da ga bo pravilno izgovarjal. Nekateri glasovi so lažji za izgovarjavo in se slušno močno razlikujejo ...

Samo za brezplačno registrane uporabnike in naročnike

Primeri dejavnosti za spodbujanje ustrezne izreke glasov

Avtor: Nives Skamlič, Specialna pedagogika – logopedija, razvoj govorno-jezikovnih sposobnosti

Kategorija: Motnje v razvoju komunikacije, jezika in govora

Objavljeno: 05. 10. 2018

Igra: Balon Za izgovarjavo sičnikov in šumnikov, pa tudi drugih glasov, je potrebna dobra kontrola izdihanega zraka. Govor nastaja, ko izdihan zrak prehaja preko glasilk, ki vibrirajo. Pihalne igre so del logopedske obravnave, kadar logoped oceni, da ima otrok s tem težave. Prav gotovo ima s kontrolo usmerjanja zračnega toka ...

Samo za naročnike

Na kaj paziti v pogovoru z otrokom, ki ima motnje govora?

Avtor: Nives Skamlič, Specialna pedagogika – logopedija, razvoj govorno-jezikovnih sposobnosti

Kategorija: Motnje v razvoju komunikacije, jezika in govora

Objavljeno: 09. 10. 2018

Napačna izreka ali izpuščanje glasov so lahko za razumevanje otrokovega govora moteči ali pa jih komajda opazimo. Ne glede na težavnost motnje lahko ta otroka spravlja v stisko, z napačnim ravnanjem pa to stisko še povečate. Vi ste vzor otroku, kako ustrezno poslušati sogovorca in kako pravilno govoriti. Kaj je ...

Samo za naročnike

Selektivni mutizem pri predšolskih otrocih

Avtor: Nives Skamlič, Specialna pedagogika – logopedija, razvoj govorno-jezikovnih sposobnosti

Kategorija: Motnje v razvoju komunikacije, jezika in govora

Objavljeno: 14. 1. 2019

Kljub vse večjemu zavedanju o prisotnosti selektivnega mutizma med otroki se o tej motnji še vedno ve le malo. Pogosto je prezrta, zaznana in diagnosticirana je precej pozno, napačno ocenjena pa povzroča stiske tako otrokom kot njihovim staršem in strokovnim delavcem v vrtcu. Selektivni mutizem je kompleksna anksiozna motnja v ...

Samo za naročnike

Primeri dejavnosti - urjenje komunikacijskih in govorno-jezikovnih veščin

Avtor: Nives Skamlič, Specialna pedagogika – logopedija, razvoj govorno-jezikovnih sposobnosti

Kategorija: Urjenje komunikacijskih in govorno-jezikovnih veščin

Objavljeno: 11. 9. 2018

Govor je eno temeljnih orodij pri delu z otroki v vrtcu. Otroci se najlažje učijo z raziskovanjem, igro in socialnimi interakcijami. Ob rojstvu imajo vse potrebno, da se veščin komunikacije, govora in jezika naučijo ob primernih spodbudah iz okolja. Dobra komunikacija je pomembna za otroke v vrtcu in kasnejše življenje ...

Otrok od 1. do 3. leta starosti

Avtor: Nives Skamlič, Specialna pedagogika – logopedija, razvoj govorno-jezikovnih sposobnosti

Kategorija: Urjenje komunikacijskih in govorno-jezikovnih veščin

Objavljeno: 11. 9. 2018

Otrok se uči komunikacije, jezika in govora v interakcijah z odraslimi, manj z otroki. Pri učenju uporablja vse čute, najbolj pa sluh in vid. Vidni vtisi so trajnejši od slušnih, zato je pri otroku treba posebno pozornost posvetiti razvoju poslušanja. Za komunikacijo je velikega pomena tudi opazovanje mimike in kretenj ...

Samo za naročnike

Otrok od 3. do 5. leta starosti

Avtor: Nives Skamlič, Specialna pedagogika – logopedija, razvoj govorno-jezikovnih sposobnosti

Kategorija: Urjenje komunikacijskih in govorno-jezikovnih veščin

Objavljeno: 11. 9. 2018

V tem starostnem obdobju otrok postaja vedno bolj kompetenten sogovorec. Sposoben je poslušati zgodbice, jih pripovedovati in si jih izmišljati. Njegov besednjak se izjemno povečuje, jezikovne strukture postajajo daljše, bolj pravilne. Razvija izgovor vedno več glasov, razumljivost njegovega govora se povečuje. Govorno-jezikovne igrice so lahko bolj kompleksne in vključujejo daljše ...

Samo za naročnike