Mejniki v razvoju in opozorilni znaki

Avtor: Nives Skamlič, Specialna pedagogika – logopedija, razvoj govorno-jezikovnih sposobnosti

Kategorija: Mejniki v razvoju in opozorilni znaki

Objavljeno: 11. 9. 2018

Uvod

Učinkovita komunikacija je ena najpomembnejših človekovih veščin, pri kateri se prenašajo informacije od človeka na človeka ustno (z besedami, glasom), pisno (knjige, revije, spletni zapisi, elektronska sporočila), vidno (logotipi, zemljevidi, diagrami, grafikoni) ali nebesedno (govorica telesa, kretnje, mimika). Človek z dobrimi komunikacijskimi veščinami zna ustrezno sprejeti informacijo in jo prenesti na sogovorca.

image79.jpg

Jezik je naučeni sistem socialnih znakov, s katerimi sporočamo in sprejemamo informacije po določenih dogovorjenih pravilih. Ta vključujejo:

  • pomen besed, npr. beseda »list« lahko pomeni kos papirja, izrastek na drevesu ali ribo,
  • način, kako ustvarjamo besede iz besednih družin, npr. prijatelj, prijateljstvo, spoprijateljiti se, prijateljski, jih sklanjamo, spregamo,
  • kako sestavljamo besede v zaporedja, npr.: »Danes je lepo vreme.« in ne: »Je danes vreme lepo?«,
  • katere besede po pomenu najbolj ustrezajo dani situaciji, npr.: »Prosim, če se zdaj lahko ustaviš.« je popolnoma neprimerno, če otrok teče na cesto, nasproti pa drvi avto.

Govor je govorjena oblika jezika.

Otroci se jezikovnih pravil in govora učijo nenamerno in spontano s poslušanjem, opazovanjem in preizkušanjem tistega, kar slišijo. Veliko časa preživijo v vrtcu, zato ima ta pomembno vlogo pri učenju komunikacije, jezika in govora. Brez komunikacije si ne predstavljamo nobene aktivnosti v vrtcu, zato je pomembno, da se naučimo učinkovito komunicirati z otrokom in spretno spodbujati razvoj njegovih veščin na tem področju.