Družba

Ena ključnih nalog vrtcev je, da pomagajo otrokom oblikovati dejaven odnos do okolja, ljudi in kulture. Preko premišljeno načrtovanih in vodenih dejavnosti se otroke vzgaja za družbeno angažirano delovanje, ki jo nekateri opredeljujejo tudi kot vzgojo za dejavno državljanstvo. Enako pomembna je tudi vzgoja za življenje v demokratični skupnosti. To vključuje ne le pripravljanje otrok na prihodnost – na demokratično državljanstvo v odraslem obdobju – pač pa primarno zagotavljanje demokratičnih izkušenj v vrtcu, torej v otroštvu.

Družba v vrtcu

Avtor: dr. Nada Turnšek, Zgodnje družboslovje

Kategorija: O družbi v vrtcu

Objavljeno: 11. 9. 2018

V kurikularni okvir Družba se uvrščajo vsebine, ki se ukvarjajo z odnosom med otrokom oz. posameznikom ter njegovim socialnim, kulturnim in fizičnim okoljem; predstavljene so v priročniku Otrok v vrtcu (Marjanovič Umek, 2001). V nadaljevanju predstavljamo nekaj ključnih izhodišč sodobnejših načinov učenja o družbi. Ena ključnih nalog vrtcev je, da ...

Samo za brezplačno registrane uporabnike in naročnike

Medkulturna vzgoja v vrtcu

Avtor: dr. Nada Turnšek, Zgodnje družboslovje

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 17. 9. 2018

a) Ne iščemo »drugačnosti«, prepoznavamo raznolikost in se je veselimo Projekt Žabec in tujec vsebuje niz konceptualno in vsebinsko povezanih dejavnosti medkulturne vzgoje v predšolskem obdobju. V dejavnosti prepoznavanja razlik med otroki je postopoma vgrajeno prepoznavanje kulturnih, jezikovnih oz. skupinskih razlik med njimi oz. ljudmi nasploh. S tem smo poskušali ...

Samo za brezplačno registrane uporabnike in naročnike

Žabec in tujec – medkulturna vzgoja v vrtcu (primeri dejavnosti)

Avtor: dr. Nada Turnšek, Zgodnje družboslovje

Kategorija: Kaj lahko počnemo

Objavljeno: 17. 9. 2018

Projekt medkulturne vzgoje je namenjen starejšim predšolskim otrokom (v prilagojeni obliki tudi starostno heterogenim oddelkom) ter še posebej jezikovno in kulturno heterogenim skupinam. Cilji so naslednji: zagotavljanje pozitivnih izkušenj, povezanih s prepoznavanjem podobnosti in razlik med otroki; doživljanje raznolikosti kot prednosti in ustvarjanje temeljev kulture strpnosti; spodbujanje kritičnega mišljenja in ...

Samo za naročnike

Vrtec – stičišče vrednot vzgojiteljic, staršev in otrok

Avtor: Helena Klobasa, Delo v praksi

Kategorija: Vrednote v vrtcu

Objavljeno: 17. 9. 2018

(Helena Klobasa) V vrtcu stremimo k temu, da je otroku omogočen optimalen celostni razvoj dispozicij, kar se odraža ne le pri njegovem razvoju in usvajanju znanj ter spretnosti, temveč vključuje tudi osebnostni in moralni razvoj. Eden izmed pomembnih ciljev vrtca je, da se otroku privzgojijo vrednote, zaradi katerih bo življenjske ...

Vzgojiteljica – nosilka vrednot

Avtor: Helena Klobasa, Delo v praksi

Kategorija: Vrednote v vrtcu

Objavljeno: 17. 9. 2018

Vzgojiteljica v vrtcu deluje na več nivojih, in sicer: kot uslužbenka (kot del institucije ima bolj ali manj vnaprej opredeljen položaj in naloge, ki jih mora opraviti); kot strokovnjakinja (ta nivo se izraža v strokovnem vidiku različnosti metod in ravnanj. Gre za odločanje o vseh tistih stvareh, ki ne pomenijo ...

Samo za brezplačno registrane uporabnike in naročnike

Organizacijski dejavniki pri učenju vrednot v vrtcu

Avtor: Helena Klobasa, Delo v praksi

Kategorija: Vrednote v vrtcu

Objavljeno: 17. 9. 2018

Organizacijski dejavniki so povezani z organizacijsko ravnjo, kompleksnostjo, spremembami in mejnimi vlogami. Vsako od navedenih ima svojo specifiko, in sicer: a) Normativi otrok in prostorske zmožnosti Pomislili bi, da je z normativi vse urejeno, saj so normativi predpisi. Država predpisuje dopustne možnosti in merila glede velikosti površine prostora in temu ...

Samo za brezplačno registrane uporabnike in naročnike

Osebni dejavniki – pomen subjektivnih teorij vzgojiteljice

Avtor: Helena Klobasa, Delo v praksi

Kategorija: Vrednote v vrtcu

Objavljeno: 17. 9. 2018

Vzgojiteljica v prostor vzgoje in izobraževanja vstopi z že ponotranjenim temeljnim vrednotnim sistemom. Tega je oblikovala predvsem z zgledi v družini in institucijah, v katerih se je izobraževala, vključujoč lastne poglede in prepričanja. Zadnje navedeno je odraz subjektivnega vidika/pogleda na vrednote, s katerim je prišla na delovno mesto in ...

Samo za naročnike

Družina – primarna celica za učenje vrednot

Avtor: Helena Klobasa, Delo v praksi

Kategorija: Vrednote v vrtcu

Objavljeno: 17. 9. 2018

V domačem okolju otrok sprejema vrednote od staršev. Tako kot se razlikujemo vzgojiteljice, so različni tudi starši. Vsaka družina je enkratna in ima svoja pravila in dogovore. Vendar se prav v družini oblikujejo osnovni temelji učenja, vzgoje in znanja, ki vodijo otroka in kasneje odraslega. Nekateri strokovnjaki menijo, da se ...

Samo za naročnike

Kurikulum za vrtce v kontekstu vrednot

Avtor: Helena Klobasa, Delo v praksi

Kategorija: Vrednote v vrtcu

Objavljeno: 17. 9. 2018

Kurikulum za vrtce (1999) ne opredeljuje učenja moralnega razvoja kot posebnega področja, saj se ta kot rdeča nit prepleta po vseh področjih in je del načina življenja in dela v vrtcu. Predlagane vsebine in dejavnosti v kurikulu so možne poti in načini uresničevanja ciljev. Vzgojiteljičini presoji pa je prepuščeno, kaj ...

Samo za naročnike