Administracija

Zakon o vrtcih

Kategorija: Pravni predpisi

Zakon o šolski inšpekciji (ZSoll)

Kategorija: Pravni predpisi

Pravilnik o dokumentaciji v vrtcih

Kategorija: Pravni predpisi

Nov Zakon o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami ter motnjami v vzgoji in izobraževanju (UL RS št. 200/20) je začel veljati 13. 1. 2021

Kategorija: Pravni predpisi

Objavljeno: 09. 2. 2021

Glavni cilj zakona je vzpostaviti enotno sistemsko rešitev celostne obravnave otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v vzgojnih zavodih, ki so vpeti v delo različnih resorjev, in omogočiti oblikovanje strokovnih centrov, ki bodo lahko ponujali tudi preventivne dejavnosti otrokom v vrtcih in šolah; to bo prispevalo k čimprejšnji pomoči in ...

Samo za brezplačno registrane uporabnike in naročnike

Novela Zakona o vrtcih je začela veljati 24. 2. 2021, oprostitev plačila vrtca pa od 1. 9. 2021

Avtor: mag. Domen Petelin,

Kategorija: Pravni predpisi

Objavljeno: 07. 4. 2021

Normativ za kombinirani oddelekPrvi odstavek 17. člena Zakon o vrtcih se spremeni tako, da se glasi: »Število otrok v oddelku prvega starostnega obdobja ne sme presegati dvanajst otrok, v oddelku drugega starostnega obdobja dvaindvajset otrok in v kombiniranem oddelku sedemnajst otrok. V kombiniranem oddelku je lahko največ sedem otrok ...

Samo za brezplačno registrane uporabnike in naročnike

Sprememba ZOFVI-M velja od 13. 11. 2021 dalje, prinaša pomembne spremembe v delovanju sklada vrtca

Avtor: mag. Špela Kramberger,

Kategorija: Pravni predpisi

Objavljeno: 10. 11. 2021

Zadnja sprememba ZOFVI namreč na novo opredeljuje namen porabe sredstev šolskega sklada, s čimer pa se spreminja tudi davčna obravnava takšnih izplačil.Namen porabe sredstev šolskega sklada (zadnja sprememba 135. člena ZOFVI)Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) določa, da šola oziroma vrtec ustanovi šolski sklad, iz ...

Samo za brezplačno registrane uporabnike in naročnike

Objavljen je Javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih v šolskem letu 2021/2021

Kategorija: Pravni predpisi

Objavljeno: 26. 11. 2021

Na spletni strani MIZŠ je objavljen Javni razpis za financiranje oddelkov krajših programov v vrtcih v šolskem letu 2021/22 je namenjen javnim vrtcem , ki bodo organizirali oddelek krajšega programa v trajanju 240 ur za otroke, ki še niso bili vključeni v vrtec in bodo do konca leta 2021 dopolnili ...

Dodatni stroški za otroke s posebnimi potrebami v vrtcih

Avtor: mag. Polona Šoln Vrbinc, Pravna urejenost

Kategorija: Pravni predpisi

Objavljeno: 10. 12. 2021

V Uradnem listu št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019 je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Spremembe pravilnika so se nanašale predvsem na urejanje dela z otroki s posebnimi potrebami, na katerega je temeljito ...

Samo za naročnike

DZ je 22. 12. 2021 sprejel spremembo ZOFVI - prinaša napredovanja v strokovne nazive za pomočnike vzgojiteljev

Kategorija: Pravni predpisi

Objavljeno: 05. 1. 2022

Državni zbor je z večino, 46 poslancev, izglasoval novelo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki spreminja sestavo svetov zavodov vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Odslej bodo imeli v njih starši (v srednji šoli en dijak), ustanovitelji in zaposleni po tri predstavnike.Po prejšnji ureditvi je svet zavoda ...

Sprejeta je sprememba Pravilnika o dokumentaciji v vrtcih, kjer se kot obvezni dokument pred vključitvijo otroka v vrtec določa potrdilo o cepljenosti proti ošpicam, mumpsu in rdečkam

Kategorija: Pravni predpisi

Objavljeno: 06. 4. 2022

Na portalu e-demokracija je objavljen predlog spremembe Pravilnika o dokumentaciji v vrtcih. Ta je pripravljen na podlagi 22. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJFO ...

Samo za naročnike

Kurikulum za vrtce

Kategorija: Kurikulum za vrtce

Dokumentacija v vrtcu

Kategorija: Dokumentacija v vrtcu

DODATNI STROŠKI ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI V VRTCIH, KI JIH FINANCIRA OBČINA

Kategorija: Dokumentacija v vrtcu

Objavljeno: 30. 1. 2020

(mag. Polona Šoln Vrbinc, dr. Manica Jakič Brezočnik) V Uradnem listu št. 59/2019 z dne 4. 10. 2019 je bil objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Spremembe pravilnika so se nanašale predvsem na urejanje dela z ...

Samo za naročnike

Vsebina obvestila staršem o vpisu v vrtec, kadar vrtec ni oblikoval komisije o sprejemu otroka v vrtec

Avtor: mag. Domen Petelin,

Kategorija: Odgovori in vprašanja

Objavljeno: 20. 4. 2023

Vprašanje:V vrtcu smo zaključili vpis otrok za šolsko leto 2023/2024. Ker je vpisa manj kot prostih mest in so vsi otroci dobili mesto, nismo oblikovali komisije. Sicer je nekaj otrok vključenih v drugo enoto kot so starši navedli kot prvo izbiro. Kako sedaj formiramo obvestilo staršem? Ali moramo ...