Vsebina obvestila staršem o vpisu v vrtec, kadar vrtec ni oblikoval komisije o sprejemu otroka v vrtec

Avtor: mag. Domen Petelin,

Kategorija: Odgovori in vprašanja

Objavljeno: 20. 4. 2023

Vprašanje:

V vrtcu smo zaključili vpis otrok za šolsko leto 2023/2024. Ker je vpisa manj kot prostih mest in so vsi otroci dobili mesto, nismo oblikovali komisije. Sicer je nekaj otrok vključenih v drugo enoto kot so starši navedli kot prvo izbiro.

Kako sedaj formiramo obvestilo staršem? Ali moramo vključiti pravni pouk glede možnosti pritožbe? Ali pa lahko to iz obvestila tokrat izpustimo?

Odgovor:

Iz četrtega odstavka 20. člena Zakona o vrtcih izhaja, da odloča komisija o sprejemu otroka v vrtec samo v primerih, če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest.

Le v tem primeru komisija obravnava vloge staršev za vpis otroka v vrtec in pri tem komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka (tretji odstavek 20. a člena Zakona o vrtcih), kot je določen v Zakonu o splošnem pravnem postopku (v nadaljevanju: ZUP), kar pomeni, da se postopek izda z odločbo, ki vsebuje tudi pouk o pravnem sredstvu, kot obligatorni sestavni del vsake upravne odločbe (tretji odstavek 210. člena ZUP).

Kadar pa je vlog za vpis otroka manj kot je prostih mest v vrtcu, se komisija ne oblikuje, kar posledično pomeni, da se ne vodi skrajšanega ugotovitvenega postopka po ZUP. V teh primerih vrtec skladno s sedmim odstavkom 20. člena Zakona o vrtcih starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec in o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec, brez kakršnegakoli pouka o pravnem sredstvu.