Vsakdan v vrtcu

Vsakdanjik v vrtcu je še veliko več kot samo izvajanje dejavnosti; te se namreč nenehoma prepletajo z vzgojo za življenje in pomoči otrokom s posebnimi potrebami, vse pa je povezano tudi z varnostjo v stavbi in zunanjih površinah. Zaradi pravne ureditve delovanja vrtcev morate strokovni delavci upoštevati veliko različnih zakonskih in podzakonskih predpisov ter strokovnih dokumentov, o vsem pa voditi obsežno dokumentacijo dela v skupini in vrtcu samem.

O kodeksu etičnega ravnanja v vrtcu

Avtor: Helena Klobasa, Delo v praksi

Kategorija: Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu

Objavljeno: 08. 10. 2018

Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu zajema skupek vrednot in načel, na katerih temelji delo s predšolskimi otroki, in je osnova za etično presojo ravnanja vsakega strokovnega delavca (Retuznik Bozovičar in Krajnc, 2012, str. 250). Vsebina kodeksa temelji na vrednotah, ki so plod mednarodno doseženega soglasja in so definirane v Splošni ...

Samo za naročnike

Otrokova dobrobit in kako je opredeljena v kodeksu etičnega ravnanja

Avtor: Helena Klobasa, Delo v praksi

Kategorija: Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu

Objavljeno: 08. 10. 2018

Cilj dokumentov, ki so omenjeni v uvodnem delu in jih zaposleni v vrtcih moramo upoštevati, je, da se vse vzgojno-izobraževalno delo usmeri v delovanje v otrokovo dobrobit tako na procesni kot strukturni ravni. Kodeks etičnega ravnanja delovanje v dobrobit otroka opredeli z besedami: »Dobrobit otroka pojmujemo kot skupno oznako za ...

Samo za naročnike

Kodeks etičnega ravnanja v vrtcih – udejanjanje v praksi

Avtor: Helena Klobasa, Delo v praksi

Kategorija: Kodeks etičnega ravnanja v vrtcu

Objavljeno: 08. 10. 2018

SSKJ (1995) opredeli izraz kodeks kot zakonik, zbirka zakonov; družbeno priznan in uveljavljen sistem načel, predpisov. Splošno gledano je kodeks trajen in pomemben dokument, ki se – vsebinsko prilagojen – uporablja v več poklicih. Vsak kodeks obsega odgovornosti zaposlenih in drugih vključenih v delo. Preambula, ki je uvodni del Kodeksa etičnega ravnanja ...

Samo za naročnike

Delo z otroki z motnjami pozornosti in hiperaktivnostjo

Avtor: mag. Alenka Zupančič Danko, Specialna pedagogika - grafomotorika

Kategorija: Delo z otroki s posebnimi potrebami

Objavljeno: 11. 9. 2018

Skupina motenj oziroma težav: povečana nemirnost, impulzivnost in težave s pozornostjo v predšolskem obdobju Starostna skupina: ob upoštevanju posebnih navodil in opozoril so dejavnosti primerne za vse starostne skupine vrtca Trajanje dejavnosti: 5 do 15 minut Posebna navodila in opozorila: umiritev nemirnosti, nadzor impulzivnosti in usmerjeno pozornost je smiselno razvijati ...

Dejavnosti za nemirne otroke in sprostitvene dejavnosti

Avtor: mag. Alenka Zupančič Danko, Specialna pedagogika - grafomotorika

Kategorija: Delo z otroki s posebnimi potrebami

Objavljeno: 11. 9. 2018

Na tem mestu želimo ponovno opozoriti na dve knjigi o dejavnostih, ki sta na razpolago v slovenskem jeziku: Prva je Hiperaktiven otrok: psihomotorična terapija. Avtor je Michael Passolt. Knjiga vsebuje številne praktične vaje. Druga je knjiga slovenske psihologinje Anice Uranjek Sprostitvene igre za vrtec in šolo (1995), ki prav tako ...

Samo za naročnike

Dejavnosti za razvoj usmerjene pozornosti

Avtor: mag. Alenka Zupančič Danko, Specialna pedagogika - grafomotorika

Kategorija: Delo z otroki s posebnimi potrebami

Objavljeno: 11. 9. 2018

a) Dejavnosti za sledenje navodilom - dejavnosti za vzpostavljanje pravil in pričakovanega vedenja Pomembno! Za vse otroke velja, da se morajo v vrtcu vsega – vsakega pričakovanega vedenja in socialne spretnosti – naučiti. Še posebej to velja za otroke s povečanim nemirom, impulzivnostjo in težavami s pozornostjo. Razložiti in modelirati moramo vsako pričakovano ...

Samo za naročnike

Gibalna vzgoja gibalno oviranih otrok

Avtor: dr. Tjaša Filipčič, Specialna pedagogika

Kategorija: Delo z otroki s posebnimi potrebami

Objavljeno: 11. 9. 2018

Otrokov razvoj je zelo dinamičen in integrativen. To potrjuje tudi teorija o integriranem razvoju (Ismail, 1976), v kateri avtor ugotavlja, da se osebnost otroka razvija kot edinstvena, nerazdružljiva celota. Področja razvoja: socialno, čustveno, gibalno, telesno, konativno in kognitivno so tesno povezana, razvoj in s tem povezane transformacije enega vplivajo tudi ...

Zgodnja gibalna vzgoja gibalno oviranih otrok

Avtor: dr. Tjaša Filipčič, Specialna pedagogika

Kategorija: Delo z otroki s posebnimi potrebami

Objavljeno: 11. 9. 2018

Zgodnja gibalna vzgoja ima pomembno vlogo v razvoju posameznika. Temelji na dinamični povezavi med otrokom, okoljem in gibalno dejavnostjo. Gibalna vzgoja zajema širok razpon pristopov in praks, ki so pomembne za učenje gibanja. Vključene so strategije, tehnike, prilagajanja okolja, dejavnosti, materialov. Otrok, ki je gibalno oviran razvija svojo gibalno kompetentnost ...

Samo za brezplačno registrane uporabnike in naročnike

Gibalno oviran otrok

Avtor: dr. Tjaša Filipčič, Specialna pedagogika

Kategorija: Delo z otroki s posebnimi potrebami

Objavljeno: 11. 9. 2018

Otrokov razvoj je kompleksen proces, v katerem so spoznavna, jezikovna, socialna, čustvena in gibalna področja soodvisna. Težave na enem področju vplivajo na druga področja. Otroci imajo težave v gibanju zaradi različnih vzrokov. Navajamo najbolj pogoste motnje, poškodbe, stanja in bolezni, ki privedejo do gibalne oviranosti. a) Otrok s cerebralno paralizo ...

Samo za naročnike

Okolje – pomemben dejavnik za gibalno oviranega otroka

Avtor: dr. Tjaša Filipčič, Specialna pedagogika

Kategorija: Delo z otroki s posebnimi potrebami

Objavljeno: 11. 9. 2018

Okolje, v katerem otrok deluje, ima pomembno vlogo v okviru gibalne vzgoje. Upoštevanje dejavnikov domačega okolja, strokovne podpore v vrtcu, zdravstvenih storitev in razpoložljivost rekreacijskih površin so sestavni deli dobre gibalne obravnave. Okolje, kjer izvajamo program gibalnih dejavnosti, naj bo varno, udobno, ustrezno osvetljeno in opremljeno. Igrala in športni pripomočki ...

Samo za naročnike

Razvoj grafomotorike v vrtcu

Avtor: mag. Alenka Zupančič Danko, Specialna pedagogika - grafomotorika

Kategorija: Razvoj grafomotorike

Objavljeno: 17. 9. 2018

mag. Alenka Zupančič Danko Pisanje vključuje jezikovni, pravopisni in grafomotorični vidik. {{Grafomotorika se začne razvijati veliko pred razvojem pisanja, od trenutka, ko otrok prime pisalo in potegne prve črte.}} Njen razvoj je povezanim s splošnim motoričnim in zaznavnim razvojem, predvsem pa z razvojem fine motorike. Je del splošne motorike. V ...

Grafomotorične dejavnosti

Avtor: mag. Alenka Zupančič Danko, Specialna pedagogika - grafomotorika

Kategorija: Razvoj grafomotorike

Objavljeno: 17. 9. 2018

mag. Alenka Zupančič Danko Skupina motenj oziroma težav: specifični razvojni zaostanki v grafomotoriki, grafomotorična nespretnost, manj grafomotoričnih izkušenj. Starostna skupina: od 5. leta naprej Trajanje dejavnosti: od 5 do 15 minut Posebna navodila in opozorila: Dejavnost naj bo otroku v veselje. Urjenje izvajajmo sistematično; izvedimo vse elemente in držimo se ...

Posebnosti pri pisanju

Avtor: mag. Alenka Zupančič Danko, Specialna pedagogika - grafomotorika

Kategorija: Razvoj grafomotorike

Objavljeno: 17. 9. 2018

a) Obračanje in zrcalno pisanje Obračanje in zrcalno pisanje v predšolskem obdobju pri otroku z normalnim razvojem ni zaskrbljujoče. Tereza Žerdin, znana slovenska pedagoginja, opozarja, da na otrokovo porajajočo se pismenost ne smemo gledati z odraslimi očmi. Oblika in smer črke ter smer pisanja sta del številnih pravil zapisa v ...

Samo za brezplačno registrane uporabnike in naročnike

Kako pomagati otroku levičarju v vrtcu?

Avtor: Nives Skamlič, Specialna pedagogika – logopedija, razvoj govorno-jezikovnih sposobnosti

Kategorija: Razvoj grafomotorike

Objavljeno: 15. 11. 2021

Odgovor na vprašanje, kako pomagati otrokom levičarjem pri usvajanju (pred)pisalnih spretnosti in drže pisala v vrtcu, ni enostaven. Odgovor bom podala na dva načina: specifičen (s pomočjo preverjanja posameznih podrobnosti v zvezi s konkretnim otrokom) in splošen (kaj je primerno za pretežni delež otrok).Specifična pomoč otroku, ki kaže ...

Samo za naročnike

Kako poskrbeti za varnost igral in igrišč v vrtcu

Avtor: Andreja Bednjički, Varnost igral in igrišč

Kategorija: Igrišče in okolica vrtca

Objavljeno: 17. 9. 2018

Andreja Bednjički Ko so otroci razposajeni, se hitro pripeti nepričakovan trenutek, v katerem se lahko poškodujejo. Tudi na navidezno nenevarnem igralu, kot sta tobogan ali gugalnica, obstaja zaradi morebitne nepopolnosti igrala tveganje za otrokovo zdravje in varnost. Na tisoče teorij je o tem, kako kar najbolje zavarovati otroke pred resnimi ...

Samo za brezplačno registrane uporabnike in naročnike

Osnovne informacije o varnosti na igrišču

Avtor: Andreja Bednjički, Varnost igral in igrišč

Kategorija: Igrišče in okolica vrtca

Objavljeno: 17. 9. 2018

Osnovne informacije za varno igrišče veljajo tako za javna igrišča, ki so v lasti občin, lokalnih skupnosti, vrtcev ali šol, kot za zasebna igrišča (npr. gostinski lokali, nakupovalni centri ipd). Tako veljajo tudi zahteve standarda za vse zgoraj omenjene lastnike igrišč. Njihova odgovornost zajema samo gradnjo in nameščanje igral na ...

Samo za naročnike

Obvladovanje igral in igrišč

Avtor: Andreja Bednjički, Varnost igral in igrišč

Kategorija: Igrišče in okolica vrtca

Objavljeno: 17. 9. 2018

Igralno opremo je treba redno vzdrževati. Način opredeljuje standard SIST EN 1176-7:2008, kjer so določene smernice o pogostosti in obsegu vzdrževanja. Standard opredeljuje tudi zahteve glede dokumentacije, ki je potrebna za dokazovanje izvajanja del. V nadaljevanju podajamo osnovne podatke o tem, kako se lotiti nadzora in obvladovanja varnosti na ...

Samo za naročnike

Oprema otroških igrišč, dostopna vsem otrokom

Avtor: Andreja Bednjički, Varnost igral in igrišč

Kategorija: Igrišče in okolica vrtca

Objavljeno: 17. 9. 2018

Od uveljavitve standarda EN 1176 se je pokazala pomanjkljivost, da bi bilo treba posvetiti večjo pozornost tudi igralnim prostorom za otroke z različnimi potrebami ter jim omogočiti vključevanje v vsakdanje okolje. Na podlagi tega je aprila 2013 začelo veljati tehnično poročilo (TR 1) z navodili, kako urediti dostopnost do igrišč ...

Samo za naročnike

Nadzor ustreznosti igral

Avtor: Andreja Bednjički, Varnost igral in igrišč

Kategorija: Igrišče in okolica vrtca

Objavljeno: 17. 9. 2018

Oprema za izvajanje letnega pregleda Letni pregled se izvaja s testnimi pripomočki in drugo opremo, s katero se dokazujejo skladnosti oz. neskladnosti igrala z zahtevami standarda. Da lahko to dokažemo, pregledniki potrebujemo naslednjo opremo: Pripomoček »C« (torso) predstavlja telo in noge majhnega otroka – uporablja se za odprtine, kjer gredo najprej ...

Samo za naročnike

Strupene rastline na območju vrtca

Avtor: Irena Rozman Fattori, Krajinska arhitektura – urejanje igrišč in okolice vrtca

Kategorija: Igrišče in okolica vrtca

Objavljeno: 05. 10. 2018

Pri načrtovanju zunanjih igralnih površin ob vrtcih imamo v mislih vzpostavitev in medsebojno prepletanje prostorov ter ureditev, s katerimi spodbujamo otroško radovednost o naravi in naravnih pojavih, vplivamo na razvoj gibalnih sposobnosti in omogočamo izvedbo fantazijskih iger. Zunanja ureditev s svojo vsebino nadgrajuje oziroma dopolnjuje dejavnosti, ki potekajo v objektu ...

Samo za naročnike

Ustrezna in neustrezna igrala na otroških igriščih

Avtor: Andreja Bednjički, Varnost igral in igrišč

Kategorija: Igrišče in okolica vrtca

Objavljeno: 18. 11. 2021

Ustvarjalno igralo, ki ustreza zahtevam standarda Ustvarjalna igrala so lahko tudi varna, čeprav so na prvi pogled videti nevarna za otrokovo igro (preden proizvajalec da takšno igralo na trg, ga je treba pregledati, ali ustreza zahtevam standarda – za takšen pregled je potrebno odlično poznavanje zahtev standarda in kombiniranje teh zahtev ...

Samo za naročnike

Čustveni razvoj otroka

Avtor: mag. Suzana Žunko Vogrinc, Specialna pedagogika

Kategorija: Vzgojne dileme

Objavljeno: 17. 9. 2018

Stari oče je nekoč, ko je govoril o jezi in zameri, rekel vnuku: “V meni se bojujeta dva volkova. Enemu je ime Ljubezen, drugemu Bes. Oba sta močna in bojevala se bosta do smrti.” “Dedek, kateri bo zmagal?” je vprašal fant. “Tisti, ki ga bom hranil,” je odgovoril ded. Stara ...

Samo za naročnike

Kako v vrtcu o čustvih in njihovem doživljanju ter sprejemanju

Avtor: Helena Klobasa, Delo v praksi

Kategorija: Vzgojne dileme

Objavljeno: 28. 9. 2018

Čustva Čeprav nam je izraz čustvo zelo blizu, pogosto ne zmoremo ubesediti čustev ustrezno, kaj šele tako, da bi otrok razumel, kaj mu želimo povedati. Največ se o čustvih naučimo iz izkušenj, torej ko nekaj čutimo. Od tod tudi izhaja izraz čustvo. Čustvo se sproži, kadar smo deležni kakršnih koli ...

Samo za naročnike

Kako o čustvih in njihovem doživljanju ter sprejemanju pri otrocih, ki potrebujejo več

Avtor: Helena Klobasa, Delo v praksi

Kategorija: Vzgojne dileme

Objavljeno: 03. 10. 2018

1. Gnetenje gline in nemirni otroci, otroci z vedenjskimi težavami ali motnjo pozornosti Pozitiven vpliv gnetenja gline se kaže tudi pri otrocih, ki so nemirni ali imajo vedenjske težave, motnje pozornosti ali so nagnjeni k agresiji. Nemalokrat se pri otroku pojavlja navedeno skupaj. Ker je otrok s tovrstnimi težavami vedno ...

Samo za naročnike

Čas izven vrtca - kaj lahko vzgojiteljice svetujete staršem?

Avtor: Helena Klobasa, Delo v praksi

Kategorija: Vrtec doma

Objavljeno: 06. 4. 2021

Kako preživeti čas »čakanja«, da bo predšolskim otrok prijetno, a hkrati poučno?Kaj lahko starši naredite za vaše otroke in zase v času »čakanja«, ko je odmik od druženja z vrstniki neizbežen in ko predšolski otroci, ki potrebujejo, da aktiviramo njihove miselne vzvode ter delujemo v podporo razvijanju spretnosti v ...

Samo za naročnike