DZ je 22. 12. 2021 sprejel spremembo ZOFVI - prinaša napredovanja v strokovne nazive za pomočnike vzgojiteljev

Kategorija: Pravni predpisi

Objavljeno: 05. 1. 2022

Državni zbor je z večino, 46 poslancev, izglasoval novelo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki spreminja sestavo svetov zavodov vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Odslej bodo imeli v njih starši (v srednji šoli en dijak), ustanovitelji in zaposleni po tri predstavnike.

Po prejšnji ureditvi je svet zavoda bil sestavljen iz petih predstavnikov zaposlenih ter po treh predstavnikov ustanovitelja ter staršev (v srednji šoli en dijak). Zavodi imajo leto dni časa, da ustanovitvene akte uskladijo z novelo zakona, člani svetov zavodov bodo redno zaključili svoj mandat.

Zaposleni tako z novelo zakona izgubljajo dva predstavnika v svetih zavodov. Celotna pedagoška stroka je tako noveli nasprotovala. SVIZ je proti noveli zbral več kot 24 tisoč podpisov zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. Pri SVIZ-u ne izključujejo možnosti referenduma.

Novela poleg spremembe v sveti zavoda prinaša tudi druge novosti:

  • pomočnikom vzgojitelja se omogoči napredovanje v dva strokovna naziva, in sicer mentor ter svetovalec. S tem se jim zaradi narave dela omogoči enakovrednejši položaj glede na ostale strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju;
  • vsak udeleženec izobraževanja bo prejel enolični indikator - enotno identifikacijsko številko, ki se bo uporabljala kot matična številka v elektronski matični knjigi ter vseh dokumentih z namenom vodenja in hranjenja podatkov glede izobraževanja;
  • vzpostavi se enoten državni informacijski sistem za vodenje podatkov otrok, učencev ter dijakov, predvsem pa administrativno vodenje dokumentacije: vpis v vrtec, osnovno in srednjo šolo, centralno matično knjigo z matičnim listom, redovalnico, dnevnikom, letnim delovnim načrtom, šolskim koledarjem, ki bo deloma integriran v letni delovni načrt šole, pogodbo o šolski prehrani, sklepe, obvestila, spričevala. Vsak otrok bi pri prvem vpisu prejel tudi t.i. enolični identifikator udeleženca vzgoje in izobraževanja (kot enotna identifikacijska številka udeleženca vzgoje in izobraževanja) z namenom vodenja in hranjenja podatkov glede izobraževanja. Za ta namen bi MIZŠ vzpostavil informacijski sistem Pametna šola, s tem pa tudi želijo omogočiti hrambo in zaščito podatkov po najvišjih standardih.

Državni svet na seji ni sprejel veta, tako sprememba velja.

Zakon je 30. 12. 2021 bil objavljen v Uradnem listu št. 207/21, besedilo je na voljo TUKAJ.